Algemene Voorwaarden

Betreffende de eenmanszaak, Hoogsensitief Online, eigenaar Nore van Roekel gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 89627326. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kan op aanvraag door Hoogsensitief Online gratis verstrekt worden.

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
 2. Coachee: Degene ten behoeve van wie de Diensten worden afgenomen, ook als hij/zij niet zelf de Opdrachtgever is/zijn.
 3. Coachingsovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Hoogsensitief Online de Diensten verleent.
 4. Consulten: Schriftelijke Consulten en Video Consulten.
 5. Diensten: Alle door Hoogsensitief Online aan de Opdrachtgever geleverde producten en Diensten waaronder Consulten en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
 6. Module: een schriftelijke module verkocht via de website van Hoogsensitief Online.
 7. Opdrachtgever: De persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
 8. Schriftelijk Consult: een schriftelijke coachingsvraag van Coachee en een antwoord van Hoogsensitief Online in verband met een Module.
 9. Video Consult: een coachingsessie via beeldbellen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoogsensitief Online gesloten overeenkomsten en de totstandkoming daarvan.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Hoogsensitief Online maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
 4. Hoogsensitief Online is te allen tijde bevoegd om deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. In dat geval zijn de aangepaste of aangevulde Algemene Voorwaarden van toepassing nadat Hoogsensitief Online deze aan Opdrachtgever heeft verstrekt.
 5. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hoogsensitief Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Website

 1. De prijzen op de website van Hoogsensitief Online zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de Coachingsovereenkomst

 1. Met Hoogsensitief Online gesloten Coachingsovereenkomsten leiden voor Hoogsensitief Online tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Hoogsensitief Online zal naar beste inzicht en vermogen werkzaamheden verrichten.
 2. De Coachee stemt ermee in dat de Diensten die Hoogsensitief Online uitvoert online zijn.
 3. De Coachee gaat akkoord met het door Hoogsensitief Online voorgeschreven format voor de Consulten.
 4. De Diensten zijn gebaseerd op de bij Hoogsensitief Online beschikbare informatie zoals verstrekt door de Opdrachtgever.
 5. De Coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de Diensten en zich inzetten, waarbij de Coachee de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. 
 6. De Coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de uitvoering van de Diensten als ook daarna.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hoogsensitief Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Coachingsovereenkomst, tijdig aan Hoogsensitief Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Coachingsovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hoogsensitief Online zijn verstrekt, heeft Hoogsensitief Online het recht de uitvoering van de Coachingsovereenkomst op te schorten.
 8. Indien Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, is Hoogsensitief Online niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook.
 9. Hoogsensitief Online is onder geen beding verplicht om Opdrachtgever en/of de Coachee te wijzen op of te verwijzen naar andere hulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg of anderszins. Het zoeken van passende of noodzakelijke hulpverlening blijft ten allen tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of de Coachee. Indien en voor zover Hoogsensitief Online Opdrachtgever wel wijst op andere hulpverlening dan neemt Hoogsensitief Online daarmee geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de opvolging of gevolgen daarvan.
 10. Indien Hoogsensitief Online vanwege ziekte, (zwangerschaps)verlof of andere omstandigheden in de privésfeer van Hoogsensitief Online niet in staat is om een Consult uit te voeren, dan treden Hoogsensitief Online en Opdrachtgever in overleg over de uitvoering van de Diensten.

Artikel 5. Contractduur

 1. De Coachingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een Coachingsovereenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de Coachingsovereenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen dan wel continueren van deze Coachingsovereenkomst. Deze bepaling is niet van toepassing op Schriftelijke Consulten met betrekking tot Modules.
 2. Bij verlenging van een Coachingsovereenkomst blijven de afspraken van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit onder andere voorwaarden te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 3. Zowel Hoogsensitief Online als Opdrachtgever is ten allen tijde bevoegd om de Coachingsovereenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van redenen. Opzegging van de Coachingsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Coachingsovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij in het kader van de uitvoering van de Diensten is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de Coachee wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de Coachee kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Hoogsensitief Online niet kunnen worden aangesproken op het melden van onwettige zaken aan de Opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten.
 3. Aan de opdracht zal door Hoogsensitief Online niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-,modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Hoogsensitief Online ter uitvoering van de Coachingsovereenkomst geleverde Diensten en Modules, is en blijft Hoogsensitief Online houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Hoogsensitief Online behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van zowel de intake- als de Consulten, dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hoogsensitief Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Hoogsensitief Online factureert Opdrachtgever maandelijks voor het einde van de maand.
 3. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim door de Opdrachtgever is Hoogsensitief Online gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. In geval van verzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 5. In geval van faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsanering van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Hoogsensitief Online en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Hoogsensitief Online onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Bij annulering door Opdrachtgever van een Video Consult binnen 24 uur voor aanvang daarvan is Opdrachtgever 50% van de kosten van het betreffende Video Consult verschuldigd.
 8. Leden 1 tot en met 7 van deze bepaling zijn niet van toepassing op de aankoop van een Module. 

Artikel 9: Schriftelijk Consult en modulen

 1. Hoogsensitief Online verkoopt uitsluitend via haar website Modulen. Aankoop van een Module geeft recht op 10 Schriftelijke Consulten met betrekking tot de Module. De coachingsvraag in een Schriftelijk Consult mag niet meer bedragen dan 1.000 woorden. 
 2. Indien de koper van een Module gebruikmaakt van de aangekochte Schriftelijke Consulten als bedoeld in  lid 1 hiervoor, is sprake van een Coachingsovereenkomst. Op een Coachingsovereenkomst met betrekking tot Schriftelijke Consulten zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover deze niet afwijken van Artikel 9 lid 1.
 3. Hoogsensitief Online levert een Module aan Koper enkel nadat Koper daarvoor via de website van Hoogsensitief Online heeft betaald.
 4. Aan de Modules kunnen geen rechten worden ontleend. Het kopiëren of delen van de inhoud van een Module met derden is niet toegestaan. 
 5. Na aankoop van een Module geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kan Koper per e-mail een verzoek tot retournering doen waarbij Hoogsensitief Online verplicht is het aankoopbedrag van de gekochte Module aan de koper daarvan terug te betalen, tenzij deze de Module heeft gedownload. In dat geval is Hoogsensitief Online niet verplicht om het aankoopbedrag aan de koper terug te betalen.
 6. Op de aankoop van een Module is Artikel 10 (Aansprakelijkheid) van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Hoogsensitief Online is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Hoogsensitief Online aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Hoogsensitief Online afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, waarbij het totaal van dit bedrag is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Hoogsensitief Online toegezonden.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Hoogsensitief Online jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. Hoogsensitief Online is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Hoogsensitief Online zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hoogsensitief Online is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. Hoogsensitief Online is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Hoogsensitief Online bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hoogsensitief Online duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Hoogsensitief Online tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Coachingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Hoogsensitief Online samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoogsensitief Online.
 8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventueel gebrek in de Diensten niet binnen 3 maanden na het ontdekken van dit gebrek schriftelijk bij Hoogsensitief Online heeft gemeld, vindt verval van recht plaats en kan Opdrachtgever en/of Coachee op dit gebrek geen beroep meer doen.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Indien Hoogsensitief Online invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Coachingsovereenkomst met Hoogsensitief Online wordt aan Hoogsensitief Online toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Coachingsovereenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Hoogsensitief Online uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hoogsensitief Online is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Hoogsensitief Online gevestigd is.

Artikel 14: Blogs

De informatie in blogs van Hoogsensitief Online, al dan niet op de website van Hoogsensitief Online, is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Door de blog te lezen, neemt de lezer alle risico’s op zich die verbonden zijn aan het gebruik van het daarin gegeven advies, met het volledige besef dat de lezer als enige verantwoordelijk is voor alles wat kan gebeuren als gevolg van het toepassen van deze informatie op welke manier dan ook en ongeacht de interpretatie van het advies door de lezer. Alle rechten voorbehouden. Copyright ©2023 Hoogsensitief Online.

Bijlage 1: Verantwoording prijsopbouw

Intake bij coachingstraject via videobellen: 50 euro

Consult via videobellen: 80 euro

De prijzen zijn inclusief BTW.